ใบสมัครงาน

ชื่อ
Name
ตำแหน่งที่ต้องการ1.
Position Applied for2.
เงินเดือนบาท/เดือน
Salary Bath/montd
Resume & Profile อัพโหลดไฟล์ (.pdf) *
Transcript อัพโหลดไฟล์ (.pdf) *


Personal information (ประวัติส่วนตัว)
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ หมู่ที่ ถนน   ตำบล/แขวง
Present addressMooRoad   District
อำเภอ/เขต จังหวัด   รหัสไปรษณีย์
AmphurProvince   Post code
โทรศัพท์ เพจเจอร์   มือถือ
Tel.Pager   Mobile
อีเมล์
E-mail
อาศัยกับครอบครัวบ้านตัวเองบ้านเช่าหอพัก
Living with parentOwn homeHired houseHiredflat / Hostel
วัน เดือน ปี เกิด   อายุ ปี  เชื้อชาติ
Date of birth  Age Yrs.  Race
สัญชาติ   ศาสนา
Nationality  Religion
บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่   บัตรหมดอายุ
Identity card no.  Expiration date
ส่วนสูง ซม.  น้ำหนัก กก.
Heightcm.  Weight kgs.
สภาวะทางทหาร ได้รับการยกเว้น ปลดเป็นทหารกองหนุนยังไม่ได้รับการเกณฑ์
Military statusExemptedServedNot yet served
สถานภาพ โสดแต่งงานหม้ายแยกกัน
Marital statusSingleMarriedWidowedSeparated
เพศ ชายหญิง
SexMaleFemale